Meine Blog-Liste

Freitag, 2. Oktober 2015

ایرج مصداقی متولد 9 آبان 1339 در تهران بدنیا آمده است.
 ایرج مصداقی متولد 9 آبان 1339 در تهران بدنیا آمده  است. 


بر اساس اطلاعاتی که بدستمان رسیده است ایرج مصداقی مزدور وزارت اطلاعات در همان سالهای که به آمریکا رفته بودند  با کمک ساواک به آنجا رفته بودند برای لو دادن مخالفین رژیم شاه در آمریکا
وی پیش از انقلاب ضد سلطنتی که خمینی دجال انقلاب را ربود.  ایرج مصداقی   ساکن
 آمریکا بوده و در همان جا به همکاری با کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی می پردازد که بیشتر آنها از اعضای حزب توده بودند. کنفدراسیونی که از طیف‌های مختلف کمونیستی، اعم از جناح چپ جبهه ملی، حزب توده، سازمان مارکسیستی لننیستی طوفان و ... تشکیل شده بود.
آیا واقعا ملتهای ایرانی سادلوح هستند  هر چند آقای مصداقی  در سال 1360 دستگیر میشوند و در سال 1367 دقیقا در روزی  مورد عفو قرار میگیرند و در سال 1370 از زندان آزاد میشوندو مورد عفو قرار میگیرند که  خیلی از زندانیانی عقیدتی مجاهدین و مبارزین را قتلعام کردند وو مزدور وزارت اطلاعات  مصداقی میگوید قتلعامهای سال 1370 5000 نفر بوده اند لاکن مدارک و شواهدی وجود دارند که زندانیان قتلعام شده در سال 1367 37000 نفر بودند به فرمان خمینی کثیف تیرباران شدند در پشت میلهای زندان..  آیا واقعا آقای مصداقی با رژیم علیه زندانیان و هواداران دستگیر نشده مجاهدین و مبارزین با رئیس زندان و دستگاه های امنیتی رژیم همکاری کرده  است؟ آیا ایرج مصداقی در زندان توبه نموده و علیه زندانیان با رژیم همکاری کرده است؟.. اسناد و مدارکی وجود دارند که البته از راه دوستانش به ما خبر داده اند که ایشان با کمک مالی بخش برون مرزی وزارت اطلاعات جهت نفوذ به درون مجاهدین و درست نمودن نوعی محفل بازی و و زمینه سازی برای  انشعاب در درون سازمان مجاهدین  به وزارت اطلاعات در سال 1373 قول داده است و به شرطی که ایشان را یاری بدهند که به ترکیه برسند.
دوستان ایرانی زود دست به تبلیغات فرصت طلبانه میزنند  و این یک حقیقت است که دوستان فارس زبان ما به هیچ عنوان ملیتهای دیگر ایرانی را قبول ندارند  و میخواهند خود چوپان و ملتها گله باشند  این نوشته نه متعلق به ساموئیل کرماشانی میباشد و نه نوشته ای ایشان میباشد  ایشان اگر چیزی را منتشر کنند بر روی وب سایتهای متعلق به خودشون منتشر ش میکنند  خیلیها جرئت میکنند و در باره رژیم مینویسند و مقاله منتشر میکنند  لاکن دوستان آقای مصداقی مثل اینکه قسم خورده هستند  کسی حق ندارد در باره رویدادی اظهار نظر بکند ...  این یک توهمت نیست بلکه یک حقیقت است ایشان دقیقا در زمانی  آزاد میشوند که زندانیان قتلعام میشوند یعنی در سال  1367 در روزی که زندانیان قتلعام شدند  که ایشان مورد عفو واقع میشوند و در سال 1370 از زندان آزاد  و مورد عفو واقع میشوند آیا سئوال نموده اید چرا در این زمان باید آزاد بشود اگر کاسه و نیم کاسه ای پشت قضیه نیست؟  آیا نوشتهای ایشان را با دقت مورد مطالعه قرار داده اید  آیا هزینه ای چاپ و انتشارات کتابهای ایشان از کجا آمده است ؟  آیا سئوال نموده اید چگونه از ایران خارج شده اند  با هزینه چه ارگانی از ایران به ترکیه رفته اند؟ به نوشته ی آقای مصداقی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال 1370 5000 نفر هستند  به گفته و نوشته ی  منابع داخل کشوری میان 30000 تا 37000 نفر بوده اند که در زندانهای ایران در شهرهای مختلف ایران اعدام و بطور دستجمعی قتلعام شده اند توسط جلادان رژیم جهل و جنون خمینی .... یکی از دوستان مینویسد  رژیم از این خبر خوشحال میشود نمیدانم بر چه اساسی و بر چه اطلاعاتی چنین چیزهای نادرست بر زبان می آورند..  در ضمن این پیج متعلق به ساموئیل نیست ایشان فقط مثل یک آدمین در میان 7 ادمین دیگر در این پیج فعالیت میکنند  و ایشان دوست ما میباشد و این نوشته به هیچ عنوان متعلق به ایشان نیست و شاید نظر ایشان هم نباشد

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen