Meine Blog-Liste

Freitag, 2. Oktober 2015

افشاي روح پليد خميني !!؟افشاي روح پليد خميني !!؟
مصطفي احمدي
 
آنچه كه مرا وادار كرد، براي اولين بار اين سطور را بنويسم. دروغگويي و مزدوري تواب تشنه بخوني به نام ايرج مصداقي است . توابي كه هم چنان به همدستي با رژيم پليد آخوندي و خيانت به مردم ايران به اشكال مختلف، از دوران دستگيري در زندان و نشستن درماشين هاي گشت پاسداران براي شكار هواداران مجاهدين، تا همين امروز ادامه ميدهد. 
بطور اتفاقي به مطلبي از او به نام “واکنش رهبری عقیدتی مجاهدین به مقاله‌ی «مسعود رجوی سه دهه ......“ برخورد كردم. اين نوشته كه به نظرميرسد، درقلمي كردن آن از آرشيو وزارت اطلاعات از سالهاي دور هم بهره برده است، به لجن پراكني عليه برادرمسعود اختصاص دارد . 
مصداقي دراين لجن پراكني نقل قول سراپاكذبي هم از دوست عزيزم آقاي محسن(ناصر) سليماني نقل كرده است. 
من يكي ازكساني بودم كه دراين محل حضور داشتم و شاهد بحثهاي بين مصداقي وهواداران ديگر وهم چنين ديالوگ بين محسن(ناصر) سليماني با مزدور مصداقي -كه آنزمان ادعاي هواداري از مجاهدين داشت- بودم . 
بحثهاي داغي بين او و ساير هواداران در گرفته بود، دريكي از اين بحثها اومدعي بود كه آمار زندانيان قتل عام شده درست نيست وتلاش ميكرد كه آمار زندانيان قتل عام شده را كم جلوه بدهد . هوادارها درجواب به او ميگفتند، كم كردن آمار قتل عام شدگان خدمت به رژيم جنايتكارآخوندي است، مگر تو درهمه زندانها بودي كه آمارخودت را ملاك قرار ميدهي؟ اگر منظورت آماري است كه آيه الله منتظري داده است ، منتظري آمارچند روز اول شروع قتل عام را ذكر كرده است، درحالي كه اعدامها حدود دوماه ادامه داشته است وتو از آمار داده شده در روزهاي اول بوسيله منتظري درجهت اهداف خودت سوء استفاده ميكني. 
درهمين حين دوست عزيز م، ناصر سليماني وارد شد، وقتي كه ديد مصداقي حرفهاي مورد پسند وزارت اطلاعات را ميزند به اوگفت : “من نميدانم كه شما ازگفتن اين حرفها چه نيتي داري؟ ولي حرفهايي كه ميزني انگار كه وكيل مدافع رژيم هستي و حرفهايت بوي وزارت اطلاعات ميدهد. علت اين كه هوادارها هم به حرفهايت حمله ميكنند و آنها را رد ميكنند به همين خاطر است . آدمي كه ازبيرون به حرفهاي تو گوش ميكند ، اين احساس به او دست ميدهد كه تو مثل آدمهاي اطلاعاتي رژيم هستي وداري از منافع رژيم دفاع ميكني!!“ 
مصداقي درهمين جلسه بحث ديگري را هم پيش كشيده بود و ميگفت :معيار صلاحيت افراد از ميزان شكنجهاي است كه درزندان شدهاند. ناصر دراين بحث خطاب به مصداقي گفت : “اين حرف تو اصلا درست نيست ، معيار نميتواند ميزان شكنجه فرد درزندان باشد. اولا مقايسه زندان شاه با زندان خميني غلط است .زيرا درزمان شاه شكنجه به اندازه زمان خميني سيستماتيك نبود، همه افراد، مثل مصطفي جوان خوشدل و يا اصغربديعزادگان شكنجه نشدند، بطورمثال درزمان شاه ما كه درزندان بوديم، ازصدر تاذيل درمقايسه با اين دونفر شكنجه آنچناني نشديم وانگهي معيارصلاحيت دريك جنبش انقلابي تنها شكنجه نيست. صلاحيت از ميزان شركت هر فرد در مبارزه و ادامه ميسرانقلاب و ازهمه مهمتر يك تشكيلات وظرف وسازمان كاري ناشي ميشود كه جنبشي روي آن سوار شده و راه مبارزه را به جلو باز ميكند ولو اين كه ده تا شلاق هم نخورده باشند .با اين معياري كه تو ميگذاري، رجايي خيلي شلاق خورده بود، اگر ما پايمان تا زانو باد كرده بود و ميتركيد رجايي پايش تا زانو متلاشي بود، ولي او بعدا يك جنايتكار وآلت دست خميني شد“ 
من بعد از ديدن مزخرفات مصداقي ،نقل قولهاي ايرج مصداقي از قول محسن سليماني را، براي ناصر خواندم و درمورد بحثهاي آن روز با هم صحبت كرديم، محسن صحبت هاي من را تكميل كرد كه من خلاصه آن رادربالا ذكر كردم. محسن اضافه كرد : من كلا با اين مزدور دو نوبت بيشتر برخورد نداشته ام . 
يك بار درسال 2006 بود و همين بحثهايي كه گفتي. 
يك بارهم پس ازحمله اول به اشرف بود كه ما حدود 70 نفر در محلي جمع شده بوديم .ولي مصداقي درجهت خدمت به وزارت اطلاعات ، 180 درجه حرفهاي من را معكو س جلوه داده است. 
دراين دوجلسه اصلا بحث برادرمسعود ومزخرفاتي از قبيل سالك و...درميان نبود. درهردوجلسه، هوادارها درمقابل مزخرفات ايرج مصداقي موضع گرفته بودند و بدرستي به مواضع آخوند پسند او تهاجم ميكردند. او وقتي كه ديد نميتواند جواب هوادارها را بدهد كوتاه آمد وعقب نشيني كرد. 
بنيان و پايه اين رژيم و مزدوران وزارت اطلاعاتش، از همان روزهاي نخستين انقلاب، بر دروغ و تهمت و شيطان سازي استوار بوده وهست. مگر خميني درهمان سالهاي اول انقلاب نميگفت ، مجاهدين خودشان خودشان را شكنجه ميدهند و به اسم پاسداران ميگذارند؟ مگر نميگفت كه مجاهدين و فداييها، خرمنهاي دهقانان را آتش مي زنند؟. 
اكنون ايرج مصداقي كه روح پليد خميني در جسمش حلول كرده است، از سرتاپاي نوشته اش ، حلول روح پليد خميني و شقاوت و شناعت و دروغگويي را ميتوانيم ببينم . 
اگر دروغهاي خميني توانست رژيم ولايت فقيه را نجات بدهد، دروغهاي ايرج مصداقي عليه مجاهدين و مسعود رجوي كه برزگترين و كارآمد ترين جنبش انقلابي درتاريخ ايران عليه ارتجاع ولايت فقيه، را پايه گذاري كرده است ،هم ميتواند اصلاح طلبان نظام كه مصداقي خودش را به گاري آنها بسته است، را نجات بدهد .نظامي كه در همه زمينه اي سياسي و اقتصادي و اتمي واجتماعي دربن بست كامل قرار دارد و بزودي به دست مردم و مقاومت ايران سرنگون خواهد شد. 

مصطفي احمدي 

عضو اتحاد زندانیان سیاسی - متعهد به سرنگونی

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen