Meine Blog-Liste

Sonntag, 25. Oktober 2015

ایرج مصداقی مزدو خودفروشی که برای وزارت اطلاعات خوشرقصی میکنند و در صدد هستند به مخالفین و مبارزین نیز انگ خودساخته بزنند در سال گذشته یک فرد زندانی سیاسی که در حال حاضر در یکی از کشورهای منطقه میباشند این اطلاعات را در اختیار ما قرار دادند که ایرج مصداقی با بودجه وزارت اطلاعات به خارج اعزام شدند و در ترکیه نیز همکاری قاتلان وزارت اطلاعات بوده اند و در قتل زهرا رجبی دست داشته اند
ایرج مصداقی مزدو خودفروشی که برای وزارت اطلاعات خوشرقصی میکنند و در صدد هستند به مخالفین و مبارزین نیز انگ خودساخته بزنند در سال گذشته یک فرد زندانی سیاسی که در حال حاضر در یکی از کشورهای منطقه میباشند  این اطلاعات را در اختیار ما قرار دادند که ایرج مصداقی با بودجه وزارت اطلاعات به خارج اعزام شدند و در ترکیه نیز همکاری قاتلان وزارت .اطلاعات بوده اند و در قتل زهرا رجبی دست داشته اند
ایرج مصداقی هنگام خروج از ایران و ورود به ترکیه دست به جمع آوری اطلاعات در باره مبارزین زدند و خیلیها نیز به دام مامورین مخفی وزارت اطلاعات انداختند در ترکیه

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen