Meine Blog-Liste

Freitag, 2. Oktober 2015

ایرج مصداقی مزدور بخش مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات ساکن سوئد ایرج مصداقی مزدور بخش مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات ساکن سوئد بر روی ادامه مطلب کلیک کنید در این باره بیشتر بخوانید 


آیا واقعا ملتهای ایرانی سادلوح هستند که به چنین افرادی مشکوک مثل ایرج مصداقی باور میکنند؟  هر چند آقای مصداقی  در سال 1360 دستگیر میشوند و در سال 1367 دقیقا در روزی  مورد عفو قرار میگیرند و در سال 1370 از زندان آزاد میشوندو مورد عفو قرار میگیرند که  خیلی از زندانیانی عقیدتی مجاهدین و مبارزین را قتلعام کردند وو آقای مصداقی میگوید قتلعامهای سال 1370 5000 نفر بوده اند لاکن مدارک و شواهدی وجود دارند که زندانیان قتلعام شده در سال 1367 37000 نفر بودند به فرمان خمینی کثیف تیرباران شدند در پشت میلهای زندان..  آیا واقعا آقای مصداقی با رژیم علیه زندانیان و هواداران دستگیر نشده مجاهدین و مبارزین با رئیس زندان و دستگاه های امنیتی رژیم همکاری کرده  است؟ آیا ایرج مصداقی در زندان توبه نموده و علیه زندانیان با رژیم همکاری کرده است؟.. اسناد و مدارکی وجود دارند که البته از راه دوستانش به ما خبر داده اند که ایشان با کمک مالی بخش برون مرزی وزارت اطلاعات جهت نفوذ به درون مجاهدین و درست نمودن نوعی محفل بازی و و زمینه سازی برای  انشعاب در درون سازمان مجاهدین  به وزارت اطلاعات در سال 1373 قول داده است و به شرطی که ایشان را یاری بدهند که به ترکیه برسند و سپس به اروپا برسند.
ایرج مصداقی که متولد 1339 برابر با 15/9/1960 که در زمان انقلاب آقای ایرج توده ای تنها 19 سالشون بوده بر اساس اظهارات  همبندیهایش در زندان به طور مداوم همکاری زندبانان علیه زندانیان سیاسی دیگر همکاری نموده است  ایرج مصداقی یک توده ای میباشند و بر افکار و تفکر خویش نیز پا فشاری میکنند و ارتباط تنگاوتنگی با علی رضا نوریزداه دارند و همکار نیز هستند هر چند ایشان در باره رهبر چریکهای فدائی خلق راه اکثریت  حرف میزنند اما دراین باره ایشان دستکمی از فروخ خان ندارند خیانت در زندان توبه نمودن و دست همکاری با مسئولین زندان و قول و قرارهای برای دروغ جلو دادن قتلعامهای دهه 60 و و کم اعلام نمودن این قتلعامها که تعدادی بالغ بر 37000 انسان بودند خودش نوعی همکاری زیربه زیر با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم میرساند.
دوستان ایرانی زود دست به تبلیغات فرصت طلبانه میزنند  و این یک حقیقت است که دوستان فارس زبان ما به هیچ عنوان ملیتهای دیگر ایرانی را قبول ندارند  و میخواهند خود چوپان و ملتها گله باشند  این نوشته نه متعلق به ساموئیل کرماشانی میباشد و نه نوشته ای ایشان میباشد  ایشان اگر چیزی را منتشر کنند بر روی وب سایتهای متعلق به خودشون منتشر ش میکنند  خیلیها جرئت میکنند و در باره رژیم مینویسند و مقاله منتشر میکنند  لاکن دوستان آقای مصداقی مثل اینکه قسم خورده هستند  کسی حق ندارد در باره رویدادی اظهار نظر بکند ...  این یک توهمت نیست بلکه یک حقیقت است ایشان دقیقا در زمانی  آزاد میشوند که زندانیان قتلعام میشوند یعنی در سال  1367 در روزی که زندانیان قتلعام شدند  که ایشان مورد عفو واقع میشوند و در سال 1370 از زندان آزاد  و مورد عفو واقع میشوند آیا سئوال نموده اید چرا در این زمان باید آزاد بشود اگر کاسه و نیم کاسه ای پشت قضیه نیست؟  آیا نوشتهای ایشان را با دقت مورد مطالعه قرار داده اید  آیا هزینه ای چاپ و انتشارات کتابهای ایشان از کجا آمده است ؟  آیا سئوال نموده اید چگونه از ایران خارج شده اند  با هزینه چه ارگانی از ایران به ترکیه رفته اند؟ به نوشته ی آقای مصداقی زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال 1370 5000 نفر هستند  به گفته و نوشته ی  منابع داخل کشوری میان 30000 تا 37000 نفر بوده اند که در زندانهای ایران در شهرهای مختلف ایران اعدام و بطور دستجمعی قتلعام شده اند توسط جلادان رژیم جهل و سرکوبگر خمینی .... یکی از دوستان مینویسد  رژیم از این خبر خوشحال میشود نمیدانم بر چه اساسی و بر چه اطلاعاتی چنین چیزهای نادرست بر زبان می آورند..  در ضمن این پیج متعلق به ساموئیل نیست ایشان فقط مثل یک آدمین در میان 7 ادمین دیگر در این پیج فعالیت میکنند  و ایشان دوست ما میباشد و این نوشته به هیچ عنوان متعلق به ایشان نیست و شاید نظر ایشان هم نباشد..
ایرج مصداقی متولد 9 آبان 1339 در تهران بدنیا آمده  است. وی پیش از انقلاب ضد سلطنتی که خمینی دجال انقلاب را ربود.  ایرج مصداقی   ساکن آمریکا بوده و در همان جا به همکاری با کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی می پردازد که بیشتر آنها از اعضای حزب توده بودند. کنفدراسیونی که از طیف‌های مختلف کمونیستی، اعم از جناح چپ جبهه ملی، حزب توده، سازمان مارکسیست  لننیستی طوفان و ... تشکیل شده بود.
ایرج مصداقی یکی از دوستان پنهانی علیرضا نوریزاده میباشد اما ارتباط این دو هرگز علنی نمیشود  و این در واکنشهای ایرج مصداقی دیده شده است و ایرج مصداقی یکی از اعضای حزب توده میباشند و شخصی بسیار اپورتونیست و فرصتطلبی میباشند که میخواهند همه چیز را به نفع شخصی و به حساب شخصی خویش تمام بشود

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen