Meine Blog-Liste

Freitag, 2. Oktober 2015

اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات وشكار مجاهدان همراه با گشتهاي ثارالله وگشت دادستانياعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات وشكار مجاهدان همراه با گشتهاي ثارالله وگشت دادستاني
اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات

اعترافات پاسدار سیاسی وزارت اطلاعات و هموار کننده قتل عام مجاهدین بنام ایرج مصداقی در مورد نوشتن انزجار نامه و همکاری با وزارت اطلاعات و رژیم در مصاحبه با صدای امریکا.

توضیح: ایرج مصداقی همکاری اش با دادستانی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از همان سال ۱۳۶۰ پس از دستگیری اش آغاز کرد. او به سرعت بعد از دستگیری اش ندامت میکند و به همکاری با پاسداران روی آورده و به همران آنان برای شناسایی و شکار مبارزان و فعالین سیاسی به بیرون از زندان میرفته است. شکارها و دستگیریهایی که در نهایت منجر به قتل عام این مبارزین، مجاهدین و فعالین سیاسی میشده است. ایرج مصداقی خود در جلد اول کتاب خاطرات زندانش بنام غروب سپیده در صفحه ۶۶ چاپ ۱۳۸۳ اینگونه میگوید: میدانستم هر بار که بیرون میرویم، مرا د روسط می نشانند و در دو طرفم پاسداری می نشست


….. در صفحه ۶۷ همین کتاب ایرج مصداقی سخن از شناسایی و دستگیری خواهر و برادری که توسط او لو داده میشوند، میکند. ایرج مصداقی پس از توضیح در مورد دستگیری این خواهر و بردار مینویسد: اشتباه و حماقتم باعث شده بود زیاده از حد صحبت کنم ….حالا منجر به دستگیری این برادر و خواهر شده بود. عذاب وجدان لحظه ای رهایم نمیکرد……به خود لعن و نفرین میکردم چرا همراه آنها رفتم؟ آیا امکان نرفتن وجود نداشت؟ آیا امکان مقاومت وجود نداشت؟ شرم از تسلیم و عذاب وجدان مرا تا سرحد جنون می برد. فشارهای فوق العاده ی شکنجه و واقعیت تسلیم، بطور فزاینده ای مرا در هم پیچیده بود

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen