Meine Blog-Liste

Freitag, 2. Oktober 2015

ایرج مصداقی تواب توده ای را بخوبی بشناسید ایرج مصداقی از رهبرش نورالدین کیانوری آخوخته است که در خدمت وزارت اطلاعات قرار بگیرندو برای شکنجه گران و جلادان آدمکش خوش رقصی کنند.ایرج مصداقی تواب توده ای را بخوبی بشناسید ایرج مصداقی از رهبرش نورالدین کیانوری  آخوخته است که در خدمت وزارت اطلاعات قرار بگیرندو برای شکنجه گران و جلادان آدمکش خوش رقصی کنند.
وزارت اطلاعات ایران دارای چندین شبکه ی مختلف و دارای افرادی مختلف است در اروپا و کشورهای غربی و برای هر یک ازاین  افرادی که ساسی نما هستند ولی در اصل عضو بخش مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات هستند برای مثال مثل ایرج مصداقی و علی رضا نوریزاده و چندین مزدور ناشناخته دیگر که به دلیل پول پرستی به دام وزارت اطلاعات افتاده اند افتند مرزهای مشخص میکنند و وزارت اطلاعات به طور ماهیانه اطلاعات چگونگی انتشارات و چگونه علیه مخالفین دست به تحریکات بزنند دستورالعملهای لازم نیز از راه های گوناگون ارسال میکند.
و این مزدوران برون مرزی وزارت اطلاعات که زیر نامهای گوناگون فعالیت میکنند در مقابل هر گزارشی که حتی اگر تاثیر اندکی نیز داشته باشد پول دریافت میکنند.
البته ایرج مصداقی تنها نیستند خیلی از چپیهای دیروز نیز در این جبهه وزارت اطلاعات قرار گرفته اند ایرج مصداقی یکی از اعضای حزب توده ایران میباشند و میشود گفت تواب توده ای.
ایرج مصداقی در زندان توبه میکنند و در مقابل همکاری با وزارت اطلاعات و دریافت حقوق ماهیانه  توسط وزارت اطلاعات و با کمک بخش برون مرزی وزارت اطلاعات به خارج اعزام میشوند و اول به کشور ترکیه سپس به کشور سوئد می آیند و در حال حاضر ساکن سوئد هستند این مزدور مخفی وزارت اطلاعات.
وزارت اطلاعات یک مرز برای این افراد مشخص میکند میگوید شما یکی به ما بزن دو تا به مخالفین و یا در نوشتهای خودتان چیزی در باره حقایق و رویدادهای که نباید در باره اش چیزی نوشت دست نزنند و اگر هم دست زدی سعی کنید وارونه و خلاف مخالفین دست به نگارش بزنید اینجا هم مخالف را زیر سئوال برده میشود و هم نوشتهای مخالفین برای نمونه قتلعام سال 67  نزدیک به 37000 هزار نفر در یک روز قتلعام شدند به فرمان خمینی اما ایرج مصداقی مزدور اجاره ی وزارت اطلاعات آمد این ارقام را به پائینترین سطح رسانده و 5000 هزار نفر اعلام نموده است.
از نظر ورانشناسی ایرج مصداقی فردی عقده ای هستند و برای خالی کردن عقدهای درونی خویش بعضی اوقات پا را فراتر از مرز خود میگزارند دست به حمله های میزنند این بیشتر به دلیل بیمار روانی بودن این فرد میباشد و دوم این است که توسط اربابانش در تهران دستور العملهای لازم را در یافت میکنند و بعد از یک الی دو ماه دست به اجرای آنچه وزارت اطلاعات از ایشان خواسته است میزنند.
آیا ایرج مصداقی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است در زندان؟
بر اساس گزارشهای که بدست ما رسیده است در اوائل دستگیر شدن ایرج مصداقی مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند اما بعدها چون توبه میکنند دیگر وزارت اطلاعات با ایرج مصداقی دست به رفتار خشن نمیزنند بلکه این ایرج دیگر به طور کامل مطیع  شده و در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفته هر اوامری که وزارت اطلاعات به ایرج مصداقی سپارده ایشان به کمال میل انجام داده اند برای وزارت اطلاعات. بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده است ایرج مصداقی در هنگام توبه نمودن  دست به همکاری همه جانبه با وزارت اطلاعات میزنند و همراه با نیروهای گشت ثارالله و گشت دادستانی به شکار مخالفین و مبارزین می پردازند و ایشان اول خود را از زندانیان نزدیک میکنند در درون زندانها و به زندانی سیاسی میگویند ایشان در حال آزاد شدن هستند هر کسی هر پیامی که دارند در اختیار مزدور اطلاعاتی ایرج مصداقی قرار بدهند و سپس ایشان میتواند پیام زندانیان سیاسی را به رفقایی دیگرشان که بیرون از زندان نیز بوده اند برسانند و اطلاعات جا و مکان مبارزینی که هنوز به دام نی افتاده اند پیدا میکنند و سپس با گشت دادستانی و گشت ثارالله به درب خانهای آنها رفته و دستگیرشان میکنند و بعد از چند روز ایرج را به سلول زندان باز میگردانند و ایرج به زندانیان میگوید من هم دوباره لو رفتم و دستگیر شدم متاسفانه نیروهای گشت دادستانی مراقبت میکردند و درهنگام نزدیک شدن به درب خانه مبارزین کشف شدم و دستگیرم کردند.
خلاصه با این حیله گریهای کثیفش خیلی از مبارزین را به دام مرگ کشاند این مزدور اجاره ای.
یکی از زندانیان از بند رسته که به خاطر امنیتی نخواسته نامش فاش بشود میگوید خیلی از زندانیان بعد از کشف شدن ایرج مصداقی که با وزارت اطلاعات و دادستانی و گشت ثارالله همکاری میکنند میترسیدند و چون دیگر لو رفته بود و چند باری توسط زندانیان نیز کتکاری شد ایرج مصداقی و وزارت اطلاعات تصمیم به آزادی ایشان از زندان گرفتند و به خاطر اینکه تعدادی از زندانیان دیگر در صدد بودند بکشنش وزارت اطلاعات با بودجه خود این وزارتخانه ایشان را به خارج اعزام نمودند.

حتی مدارک چگونگی همکاری ایشان و قول و قرارهای میان وزارت اطلاعات و ایرج  مصداقی انجام گرفته است در دست میباشد. که وزارت اطلاعات در مدت چهار ماه ایرج را آموزش دادند و به این مزدور تمامی تکنیکهایکه باید علیه مخالفین به کار به برند به ایرج مصداقی یاد دادند.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen