Meine Blog-Liste

Freitag, 2. Oktober 2015

قابل ذکر است که ایرج مصداقی تواب اطلاعاتی در دیماه سال ۶۰ در محل کارش در خیابان ولی‌عصر جنب سینما رادیو سیتی سابق توسط اکبر خوش‌کوش مامور وزارت اطلاعات دستگیر شدقابل ذکر است که ایرج مصداقی تواب اطلاعاتی   در دیماه سال ۶۰  در محل کارش در خیابان ولی‌عصر جنب سینما رادیو سیتی سابق توسط اکبر خوش‌کوش مامور وزارت اطلاعات دستگیر شد


وبعد از اینکه قول داده بود که با وزارت اطلاعات برای شناسای هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و چریکهای فدائی خلق با وزارت اطلاعات بعنوان تواب همکاری میکنند در مقابل مسئول زندان تمامی خدمات پزشکی و خوراک خوب کتاب در اختیار ایرج مصداقی قرار میدهند ایرج در مقابل آزادیش از زندان جای مخفی 30 نفر از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را  به وزارت اطلاعات نشان میدهد و آن‌ها را دستگیر میکنند و خیلی از آن‌ها اعدام می‌شوند در اینجا ایرج مصداقی بعنوان تواب  در سال ۷۰ به خاطر همکاریهای که با وزارت اطلاعات و بازجویان در زندان  علیه هواداران مجاهدین انجام داده بودند آزاد شدند و با قول همکاری به وزارت اطلاعات در خارج از کشور به صورت مخفی  برای کوبیدن مخالفین رژیم و دروغگو اعلام نمودن  مخالفین  از زندان ‌آزاد و در سال  ۷۳ با پاسپورت خصوصی وزارت اطلاعات از مرز خارج شده و وارد ترکیه شده است و به طور قانونی از کشور خارج شده و ماه‌ها همراه همسر و فرزند ش  در ترکیه با کمک مالی وزارت اطلاعات بخش      برون مرزی  بر سر برده .ایرج مصداقی متولد1960/9/15
 دستگیر وپس از امضای توبه نامه والتماس ودرخوست به 7سال زندان محکوم می گردد _ ایرج مصداقی یک انسان سخت متزلزل وترسوست بهمین دلیل در سالهای 60/67 درزندان به عنوان بازجو وتواب ساز درپروژه مبارزه با زندانیان سیاسی  و هواداران سازمانهای مخالف رژیم و دستگیرشده شرکت داشته است _ ایرج مصداقی در سال 1367 پس از شورش جمعی اززندانیان سیاسی و مبارزکه  بخاطر عملیات کبیر فروغ جاویدان در زندان دست به شورش زدند اعدام آن‌ها ایرج مصداقی  دربازجویی دوباره  علیه زندانیان نقش داشته است و بهمین دلیل از سویی دادگاه رژیم  مورد عفو قرارگرفته و آزاد شده و بگونه ای رسمی و قانونی با پسپورت وزارت اطلاعات از ایران خارج می گرددو وارد کشور ترکیه میشوند.

ایرج مصداقی پس از خروج از ایران  وزارت اطلاعات و لابیهای این وزارت خانه همکاری ایرج مصداقی  می کنند تا به کشور ثالث منتقل بشود.  مصداقی بدون هیچ اشاره ای به گذشته نکبتبارخویش که در زندان توبه نموده اند و با بازجویان همکاری کرده اند فراموش کرده است.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen